top of page

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪੇ,

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਡ ਆਖਰੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
(ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ/ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ:

iswim12345@gmail.com/John

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।


 

bottom of page